Take a fresh look at your lifestyle.

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri EDİRNE Tasarım Yarışması

3 80
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması

Güncelleme: 17.06.2019

Edirne Materyal Tasarım Sonucu
Edirne Materyal Tasarım Sonucu, Sergiye katılacakların listesi için TIKLA

PROJE HAKKINDA

PROJENİN ADI

“Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması ” Projesi

PROJENİN ALANI

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması Projesinin eğitim ve öğretim alanının ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ alt kategorisinde yürütülecektir.

PROJENİN SAHİBİ

Edirne Valiliği
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ORTAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İl Milli Eğitim Müdürlükleri

PROJENİN DANIŞMANLARI

Proje Sorumlusu: Kemal SOYTÜRK -Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Proje Koordinatörü (İrtibat Kişisi): Ece BERİŞ – Edirne MEM AR-GE Birimi Personeli

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel kurum/okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleri.

PROJENİN DAYANAĞI

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
2015-2019 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
2015-2019 Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

YARIŞMA HAKKINDA

YARIŞMANIN AMACI

Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlenmesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:

a. Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanması.
b. Öğretmenlerin derslerine/konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin üretmelerinin sağlanması.
c. Ders materyallerinin öğretmenler tarafından üretilmesi sağlayarak onların yaratıcılığa teşvik edilmesi.
d. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin desteklemesinin yanında, onların öğrenmelerini kolaylaştırarak kendi kendine öğrenme sorumluluğunun kazandırılması.
e. Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması.
f. Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.
g. Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.
h. Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.
i. Farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturması.
j. Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması.

YARIŞMANIN KONUSU

Katılımcılar yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi olmak üzere 5 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi/özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra http://edirne.meb.gov.tr/mty/ adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital materyal kategorileri bazında başvurular değerlendirilerek sergiye kalmayı hak eden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.

YARIŞMA KATILIM AŞAMALARI

Birinci aşamada:

“Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı Yarışması” na başvurular http://edirne.meb.gov.tr/mty/ web sitesi üzerinden yapılacaktır. Site üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilerek sisteme materyalle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yüklenecektir. Sistemin ürettiği başvuru kod numarası elde edilecektir.

İkinci aşamada:

Bu bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır. Materyal Değerlendirme Kurulu; ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve yürütme kurulu şeklinde üç gruptan oluşacaktır. Başvurulan ürünler öncelikle ön değerlendirme kurulu tarafından ekte belirtilen ölçek doğrultusunda değerlendirilecektir. Ön değerlendirme kurulunca yarışmaya katılması uygun görülen ürünler değerlendirme kuruluna gönderilecek.
Değerlendirme kurulunun 100 puan üzerinden değerlendireceği ürünler içerisinden her kategoriden en
yüksek puanı alan ilk 6 ürün belirlenerek toplam 30 ürün sergiye çıkarılacaktır.

Üçüncü aşamada:

Proje yürütme kurulu tarafından materyallerin nihai değerlendirmesi, sergi alanında ve eş zamanlı olarak puanlanarak yapılacaktır. Materyal sahibi öğretmenler, sahada oluşturulan proje yürütme kurulu üyelerine en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır. Proje yürütme kurulunun puanlaması doğrultusunda en yüksekten düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital materyal kategorisi olmak üzere beş ayrı kategorideki materyallerin sunumları ve puanlaması sergi alanında aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Her kategorinin ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Ödül töreni Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği alanda yapılacaktır ve ödüller takdim edilecektir.

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular http://edirne.meb.gov.tr/mty/ internet adresinde ilan edilecek web sitesi üzerinden yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler yarışmaya bireysel ya da iki kişilik grup ile başvuru yapılabilecektir.
b) Materyallerini grup/takım olarak iki kişi ile hazırlayan grupları ödüllendirmede birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım halinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine bir adet ödül alacaklardır. Başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır.
c) Katılımcılar;
1. Okul öncesi
2. İlkokul
3. Ortaokul
4. Ortaöğretim
5. Dijital materyal
kategorilerinden birine ya da en fazla iki kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ancak her katılımcı bireysel olarak yarışmaya bu beş kategoriden en fazla ikisine birer başvuru olmak üzere en fazla 2 (iki) ürün ile katılabilecektir.
d) Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 2 (iki) kişi ile çoklu katılım başvurusunda bulunulabilir.
e) Çoklu katılımlarda katılımcılar, başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı temsilci katılımcı olacaktır ve ödül almaya o hak kazanacaktır.
f) Yarışmaya bireysel başvuruda bulunanlar, bu başvurularının yanı sıra çoklu katılım yoluyla da yarışmaya herhangi ikinci kategoride başvuruda bulunabilirler. Ancak yarışmaya bireysel başvurusu bulunan katılımcılar, çoklu başvuru yaptıkları takdirde temsilci katılımcı olamazlar.
g) Herhangi bir kategoride bireysel olarak başvurusu yapılan ürün ile çoklu katılım başvurusu yapılamaz.
h) Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru yapamazlar.
i) Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.
j) Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.
k) Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.
l) Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.) elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik bilgileri ile birlikte arge22@meb.gov.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İl Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.
m) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
n) Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü telif hakkı noktasına hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
o) Yarışmaya ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve proje yürütme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

DEĞERLENDİRME

Ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital alanlarında ön değerlendirme, değerlendirme ve yürütme kurulları oluşturulacaktır. Bu kurulun üyelerinin sayısı başvuru sayısına orantılı olacaktır. Bu kurullar alanlarında uzman Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve akademisyenlerden oluşacaktır.
Başvurulan ürünler öncelikle ön değerlendirme kurulu tarafından ekte belirtilen ölçek doğrultusunda değerlendirilecektir. Ön değerlendirme kurulunca yarışmaya katılması uygun görülen ürünler değerlendirme kuruluna gönderilecek. Değerlendirme kurulunun 100 puan üzerinden değerlendireceği ürünler içerisinden her kategoriden en yüksek puanı alan ilk 6 ürün belirlenerek toplam 30 ürün sergiye çıkarılacaktır. Ödül almaya hak kazanan ürünler proje yürütme kurulu tarafından sergi alanında belirlenecektir. Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME KURULU

Trakya Üniversitesi alanında uzman akademisyenler, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan arge temsilcileri.

DEĞERLENDİRME KURULU

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan alanında uzman idareciler, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan arge temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyenlerdir.

PROJE YÜRÜTME KURULU

Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul/kurumlarda görev yapan alanında uzman idareciler, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan alanında uzman arge personeli ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyenlerdir.

ÖDÜLLER

Yarışmada “Okul Öncesi”, “Ilkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim” ve “Dijital Materyal” alanlarına ait 5 (beş) farklı kategoride derece ödülü verilecektir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital material kategorisi ödülleri :
Birinci ürüne: 2 adet tam altın ,
İkinci ürüne: 1 adet tam altın ,
Üçüncü ürüne: 1 adet yarım altın verilecektir

 • Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.
  Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat eden katılımcılar adına 1 (bir)
  katılım belgesi düzenlenecektir.Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında
  bildirdikleri temsilciye ödenecektir

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni ve sergi Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yer ve zamanda Edirne’de
gerçekleştirilecektir.

TELİF HAKKI

Katılımcı yarışmaya katıldığı ürünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen ürünün konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, ürünün kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Ürünle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünü ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır.

Ürünün telif hakkı ürün sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği ürününün “Millî Eğitim Bakanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği ürününün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan ürünler için ürün sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Millî Eğitim Bakanlığı” ürünler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Yarışmaya katılan ürünlerin ürün telif hakkı ürün sahibinde olmakla birlikte ürünlerin bir örneğini Edirne İl Milli eğitim Müdürlüğüne vermekle mükelleftir. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu ürünlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine sahiptir.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

Kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

3 Yorumlar
 1. ressam bob diyor

  çalışmamı gönderdim. ön değerlendirmeyi geçtim. bekliyorum.

 2. Oyuncu diyor

  Sergi tarihinden 2 gün önce sınav görevleri vardi iade ettim. İnşallah buna değer ve seçilirim.

 3. Ayhan diyor

  Ödül çok az. Yapılacak masrafın yanında çok küçük bir rakam. Teşvik için ilk 10 a girenlere 1000 TL, ilk 3 e de sırayla 6000, 4000,2000 verilebilirdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.